Strålsäkerhetsmyndigheten skickar förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer på formell remiss

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen  rör konstruktion, analys och drift av kärnkraftreaktorer, och är tänkta att börja tillämpas den 1 januari 2022. En mycket omfattande uppdatering av tidigare föreskrifter har skett, med det yttersta syftet att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten på kärnkraftverken.

De nya föreskrifterna om konstruktion, analys och drift av kärnkraftreaktorer täcker alla aspekter av strålsäkerhet: säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd. De beaktar krav enligt EU-förordningar och internationella standarder och ska bland annat leda till att kärnkraftreaktorernas möjligheter att hantera radiologiska nödsituationer förbättras och att skyddet mot antagonistiska händelser förstärks. Krav ställs också på ytterligare analyser av hur anläggningarna klarar av att hantera inre och yttre händelser som kan leda till tidiga och stora utsläpp av radioaktiva ämnen.

– De svenska kärnkraftsreaktorerna går nu in i ett nytt skede där driften går utöver de cirka 40 år som de ursprungligen analyserades för. Därmed ställs ytterligare krav på tillståndshavarna att säkerställa både att strålsäkerheten upprätthålls och att den successivt fortsätter att förbättras. Detta innebär bland annat att kraven på underhåll och åldringshantering ses över, skärps och utökas genom de nya föreskrifterna. Föreskrifterna kan också tillämpas för eventuella nya kärnkraftsreaktorer, säger Lars Skånberg, rådgivare i kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för myndighetens föreskriftsprojekt.

Arbetet med de nya föreskrifterna har pågått sedan 2013, men behovet av nya föreskrifter väcktes redan  2011 och 2012 efter granskningar som det internationella atomenergiorganet (IAEA) gjorde av det dåvarande regelverket i Sverige.

– Detta är en mycket viktig milstolpe i ett arbete som pågått under lång tid och som moderniserar och tydliggör kravbilden för Sveriges kärnkraftreaktorer, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Lars Skånberg, rådgivare i kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för myndighetens föreskriftsprojekt, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.