Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsmedel – stöd till doktorandtjänst inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser medel för forskning inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer, att genomföras under 2020-2023. Utlysningen avser stöd till en doktorand med forskningsmedel omfattande 1 miljon kronor per år i fyra år (2020–2023). Sista ansökningsdag är den 4 maj 2020.

Syftet med bidraget är att stödja forskning kopplad till strålskydd vid radiologiska nödsituationer för att bidra till kunskapsutvecklingen inom området och till kompetensförsörjningen inom strålskyddsberedskapen ur ett nationellt perspektiv.

Bakgrund

SSM finansierar grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde, och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

SSM har identifierat ett behov av satsningar inom strålskyddsområdet för att långsiktigt trygga en nationell kompetensförsörjning (SSM2017-134 och SSM2014-1013). Utredningarna har påpekat vikten av att stödja utbildningsinsatser för specialistkompetens inom strålskyddsområdet som på sikt kan bistå vid en krissituation. Vidare har SSM i sin risk- och sårbarhetsanalys (SSM 2018-3446) identifierat kompetens som ett kritiskt beroende för krishanteringsförmågan, både avseende tillgång till rätt kompetens på SSM och möjligheten att ta in stöd nationellt. Med anledning av detta satsar SSM på kompetensstödjande forskningsprojekt i form av universitetstjänster.

Det aktuella forskningsområdet

Vid radiologiska nödsituationer som uppstår till följd av olyckor, antagonistiska handlingar eller vid höjd beredskap är beslutsfattare beroende av underlag för att kunna fatta berättigade beslut avseende strålskyddsåtgärder i syfte att skydda allmänheten. Beslutsunderlaget består bland annat av dosberäkningar baserat på tillgänglig information från t.ex. strålningsmätningar, dosuppskattningar eller spridningsprognoser. Forskning behövs inom dessa områden för att bygga upp kunskap. Forskning behövs även inom strålskydd för arbetstagare som ska hantera en radiologisk nödsituation. SSM vill genom denna utlysning verka för att forskning bedrivs med koppling till strålskydd vid radiologiska nödsituationer för att bidra till den nationella kompetensen inom krishanteringsområdet.

SSM har tidigare finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt med direkt eller indirekt koppling till strålskydd vid radiologiska nödsituationer.

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Forskare vid svenska universitet och högskolor med behörighet att handleda doktorander är välkomna att ansöka. Detta FoU-projekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).
Utlysningens genomförande
Ansökan ska vara inkommen senast den 4 maj 2020.

Max belopp för ansökan är 1 miljon kronor per år i fyra år. Högst en handledare kan beviljas bidrag.

  • Ansökningsblankett finns tillgänglig längre ner på den här sidan.
    Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:
  • Projektsammanfattning
  • Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2020, 2021, 2022 och 2023
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Skanna in ansökan med bilagor och skicka den elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till peder.kock@ssm.se. Ange referens SSM2020-1561. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas. Ansökan ska vara inkommen senast den 4 maj 2020.
Projektet ska vara avslutat och rapporterat senast den 31 december 2023. Rapporteringen ska, utöver en vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga inom strålskyddsberedskap vid myndigheten. Vetenskaplighet och god plan för genomförande är viktiga kriterier i bedömningen av inkomna ansökningar.

Ofullständiga, sent inkomna ansökningar eller ansökningar över totalt 4 miljoner kronor beaktas inte. Myndigheten fattar beslut om tilldelning av forskningsmedlen under 2020 och projektet förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Frågor besvaras av
Peder Kock, Utredare, tel. 08-799 44 62, peder.kock@ssm.se
Kåre Axell, Forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43, kare.axell@ssm.se

Ansökningsblankett