Strålsäkerhetsvärdering 2020: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

I årets rapport för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att FKA vidtagit flera relevanta åtgärder i syfte att stärka strålsäkerheten i anläggningen. Det gäller exempelvis FKA:s fortsatta arbete med att motverka degraderad kraftförsörjning, där de bland annat arbetat med att verifiera anläggningskonstruktionen. Detta har givit ökad kunskap om potentiella svagheter i anläggningen vilket bidrar till ökad säkerhet. Arbetet med daglig drift, periodisk provning och revisionshantering i kontrollrummet är också väl styrt och fungerar i stort bra.

– Det finns dock utmaningar som är kopplade till långtidsdriften. Reaktorerna passerar de närmaste åren 40 års drifttid och mot bakgrund av detta krävs fortsatt arbete av FKA för att undvika att strålsäkerheten över tid påverkas negativt, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

FKA behöver därför säkerställa att återstående tidsberoende analyser genomförs och att de snarast tar fram en plan för hur de brister SSM identifierat vid tillsyn ska åtgärdas. Dessutom behöver de säkerställa att arbetet med att ta fram analyser för det fysiska skyddet och förstärkningsåtgärder vid förhöjd hotbild löper på. FKA behöver också utreda orsakerna till att ett ökat antal störningar inträffat i anläggningarna och se till att tillräckliga åtgärder genomförs för att förhindra upprepningar.

– SSM har under flera år lyft att organisationen inte är fullt ut funktionell och ändamålsenlig och att det finns brister i ledningssystemet bland annat vad gäller styrning. För att ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten rekommenderar vi att FKA tar ett samlat grepp för att försäkra sig om att organisationen fungerar som det är tänkt och att ledningssystemet styr och leder verksamheten på ett tillfredställande sätt, säger Leif Karlsson.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid FKA är acceptabel, vilket är samma bedömning som förra året. Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för FKA:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en myndighetsgemensam bild över strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning av kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.