Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är fortfarande tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomför varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken baserat på en analys av all föregående års tillsyn.

Sammantaget konstaterar SSM att reaktorn Oskarshamn 3 fortsatt präglats av stabil drift, samtidigt som Oskarshamn 1 och 2 på ett tillfredställande sätt fullföljer nedmontering och rivning enligt plan. SSM bedömer också att OKG AB har god kontroll över anläggningen och dess utveckling, men att det finns utmaningar när det gäller införandet av oberoende härdkylning och fysiskt skydd.

– För att ytterligare stärka strålsäkerheten är det viktigt att OKG slutför pågående arbeten kring det fysiska skyddet och införandet av oberoende härdkylningen enligt plan. Organisationen behöver också införa ytterligare åtgärder för att förhindra påverkan på säkerhetsrelaterade objekt vid underhåll, säger Pasi Westerholm, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

OKG har under året genomgått en större organisatorisk förändring för att anpassa sig till att endast ha en reaktor i drift. Förändringen verkar ha fallit väl ut så här långt och SSM ser inga tecken på att verksamheten har påverkats negativt ur ett strålsäkerhetsperspektiv. OKG:s organisation bedöms ge förutsättningar att bedriva verksamheten på ett strålsäkert sätt och det finns inom flera områden positiva exempel på väl fungerande arbete.

– Det finns dock utmaningar inom området friklassning och i OKG:s arbete med uppföljningar, till exempel vid mindre omfattande ändringar eller smärre brister. Det har funnits skillnader mellan föreskrivet arbetssätt och hur man faktiskt gör och SSM rekommenderar att OKG försäkrar sig om att verksamheten för friklassning och avfallshantering fungerar väl, även utifrån de nya förutsättningarna som avvecklingen innebär, säger Pasi Westerholm.

SSM gör den samlade bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är tillfredsställande, vilket är samma bedömning som föregående år. Myndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för OKG:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Pasi Westerholm, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 40 93 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.