Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

Strålsäkerheten på Ringhals AB (RAB) är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att myndighetens värdering inte har förändrats sedan föregående år.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken, baserad på en analys av föregående års genomförda inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar.

I årets strålsäkerhetsvärdering för Ringhals AB (RAB) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att RAB har kontroll över anläggningarnas utformning och utveckling och att arbetet med större projekt som påverkar anläggningarna framåt fungerar bra. Under året har dock avvikelser från förväntad konstruktion av komponenter och system identifierats och lett till åtgärder. Avvikelserna har uppdagats vid såväl analyser som vid statuskontroll i anläggningen.

– För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen behöver RAB fokusera ännu mer på helhetsperspektivet vid anläggningsändringar och på att, efter implementering, följa upp att ändringarna inte givit oönskade konsekvenser, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I strålsäkerhetsvärderingen konstaterar myndigheten att verksamheten på RAB fungerar tillfredställande när det gäller ledning, styrning, organisation, kompetens och bemanning. RAB behöver dock fortsätta att prioritera utvecklingen av säkerhetsledning och kommunikation samt ansvarsfördelning mellan avdelningar med kärntekniskt ansvar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att RAB stärker och förtydligar kommunikation, informationsspridning och ansvarsfördelning mellan avdelningar som har ett kärntekniskt ansvar, säger Leif Karlsson.

Stängningen av Ringhals 2 (R2) genomfördes som planerat i slutet av 2019, då anläggningen kopplades bort från det svenska elnätet. Nu återstår den slutliga avställningen av R2 och stängningen av Ringhals 1 (R1) under 2020. Nedstängningarna är en utmaning för organisationen och mycket arbete pågår med att förbereda anläggningen för det framtida arbetet med enbart två reaktorer i drift.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att strålsäkerheten vid RAB är tillfredsställande, vilket är samma bedömning som förra året. Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för RAB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.