Svensk Kärnbränslehantering AB har förutsättningar att driva Clab och SFR strålsäkert till 2028

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning avseende det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat brister, men bristerna har liten betydelse för strålsäkerheten. SKB bedöms därmed ha förutsättning att driva Clab och SFR på ett strålsäkert sätt till nästa helhetsbedömning år 2028. Det är slutsatsen av myndighetens granskning av SKB:s återkommande helhetsbedömningar för anläggningarna.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska enligt lag minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. SKB lämnade i september 2018 in helhetsbedömningar för Clab och SFR. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat bedömningarna för att avgöra om kärntekniklagens krav uppfylls och om SKB har förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten i anläggningarna till nästa helhetsbedömning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att SKB i huvudsak uppfyller 10 a § kärntekniklagen och konstaterar att SKB bedriver ändamålsenlig verksamhet i syfte att upprätthålla och öka strålsäkerheten. Redovisningen är väl strukturerad och redogör självkritiskt, systematiskt och överskådligt för verksamheten. SKB har överlag gjort tydliga ställningstaganden om kravuppfyllnaden och underbyggt detta med analyser.

– SKB har också identifierat och dokumenterat ändamålsenliga och rimliga åtgärder och förbättringar i syfte att upprätthålla och öka strålsäkerheten. Åtgärdsplanen har integrerats i den löpande verksamheten, säger Leif Jonasson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för myndighetens granskning.

Det finns dock brister, varav flertalet berör redovisningen och typiskt handlar om att den inte har tillräckligt djup eller att slutsatser inte är tillräckligt underbyggda. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att bristerna har liten betydelse för strålsäkerheten, men att de bör åtgärdas till nästa helhetsbedömning.

– SKB har i helhetsbedömningen gjort en gedigen genomlysning av sin nuvarande verksamhet på Clab och SFR och hur man avser att hantera de utmaningar man ser under den kommande tioårsperioden. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därmed att SKB uppnår syftet med en helhetsbedömning, säger Leif Jonasson.

Ytterligare information: Leif Jonasson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för myndighetens granskning, tel. 08-799 40 55, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Återkommande helhetsbedömning

Var tionde år ska verksamheter med tillstånd enligt lag (1984:3), om kärnteknisk verksamhet, genomföra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd, enligt 10 a §. Bedömningen ska genomföras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser för på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen samt föreskrifter och villkor som beslutats med stöd av lagarna. Den ska även innehålla förutsättningar för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.