Sveriges nationella plan för radioaktivt avfall ska uppdateras

Sveriges Nationella Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ska uppdateras för första gången. Strålsäkerhetsmyndigheten ger nu intresserade tillfälle att lämna synpunkter på den nya planen.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att det finns en nationell plan för hantering av allt radioaktivt avfall och att planen följer EU-direktivet 2011/70/Euratom.

Den nationella planen sammanställdes för första gången 2015 och beskriver vilka typer av radioaktivt avfall som uppstår, hur avfallet ska hanteras, transporteras och slutförvaras. Den beskriver också vem som har ansvar för att detta görs på ett strålsäkert sätt. I planen redovisas även avfallsmängder som produceras idag samt uppskattningar av framtida avfallsmängder.

– I den nationella planen beskrivs övergripande de svenska principer som bygger upp en nationell policy, det organisatoriska och rättsliga ramverket samt de strategier som styr omhändertagandet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, idag och i framtiden, säger Sara Sundin som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projekt­ledare för arbetet med uppdateringen.

I arbetet med att uppdatera planen bjuder nu Strålsäkerhetsmyndigheten in företrädare för berörda myndigheter, kommuner, miljöorganisationer, allmänheten och näringslivet till ett webbinarium onsdagen den 16 december klockan 9.00-12.00. På webbinariet presenteras utkastet till den nationella planen och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Anmälan till webbinariet görs senast den 9 december till NAP2020@ssm.se. Det är även möjligt att lämna synpunkter och ställa frågor skriftligt på mejladressen till och med den 31 januari 2021.

Sveriges nationella plan för radioaktivt avfall

Ungefär 95 procent av det radioaktiva avfallet i Sverige uppkommer i kärnteknisk verksamhet. Resterande del är avfall från andra verksamheter som använder strålning, exempelvis sjukvård, forskning och industrier. Den nationella planen för radioaktivt avfall redogör för vilka strategier och program som styr omhändertagandet av avfallet, vilka lagar och föreskrifter som reglerar hanteringen av radioaktivt avfall samt vilka myndigheter som utövar tillsyn.

Planen uppfyller kraven i ministerrådets kärnavfallsdirektiv (2011/70/Euratom) som alla medlemsländer i EU måste följa. Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnade den ursprungliga nationella avfallsplanen till EU-kommissionen den 20 augusti 2015.