2022

Visar 29 sökträffar på nyheter från 2022

Sortera på:

Relevans Datum
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Under 2023 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt två miljoner kronor att fördela till ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 25 januari 2023 ska ansökan vara inlämnad.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Verksamheten på Cyclife utvecklas på ett positivt sätt

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering av företaget Cyclife i Nyköping för perioden den 1 juli 2019 till den 30 juni 2022. Cyclife hanterar och behandlar lågaktivt avfall från främst kärnkraftsindustrin, exempelvis i syfte att återvinna metall som efter behandling kan friklassas. SSM:s...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten förelägger Ringhals AB att utreda och åtgärda brister

  Strålsäkerhetsmyndigheten förelägger Ringhals AB (RAB) att utreda sin organisation, ledning, styrning och kultur för att värdera om de sammantaget är ändamålsenliga för strålsäkerheten. RAB ska även utarbeta en handlingsplan i syfte att komma till rätta med de brister som identifierats. Resultatet och handlingsplanen ska redovisas...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Över 50 års insamling av alger på Västkusten ger svar på vilka radioaktiva ämnen som finns i havet

  Blåstång och sågtång har samlats in för analys på Västkusten sedan 1967. Materialet utgör ett unikt arkiv av hur halter av radioaktiva ämnen i vattenmiljön förändrats över tid och hur de sprider sig. Vissa radioaktiva ämnen har minskat i omfattning medan andra har ökat, det handlar både om naturligt förekommande...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner och stress bakom oplanerade händelser med strålning

  Sammanlagt har 41 ärenden om så kallade oplanerade händelser med joniserande strålning på icke kärntekniska anläggningar kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021. De fördelas mellan olika typer av verksamhetsområden såsom industri, nuklearmedicin, strålbehandling, röntgen inom sjukvård och röntgen inom tandvård.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten lägger grunden för långsiktigt hållbarhetsarbete

  I samband med uppdateringen av myndighetens miljöutredning från 2015 utökas den till en hållbarhetsutredning för att lägga grunden för fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. På så sätt svarar myndigheten inte bara upp till författningskravet att hålla miljöutredningen aktuell, utan har också utrett och identifierat...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ökad kunskap om uppskattning av exponering från radioaktiva ämnen vid ESS i Lund – viktig för beredskapen i händelse av en olycka

  Forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) utanför Lund är under uppbyggnad och kommer när den är i drift att skapa ett stort antal ovanliga radioaktiva ämnen. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare i en studie visat vilka radioaktiva ämnen som skulle kunna ha störst påverkan på allmänheten vid en allvarlig olycka. I...

  Innehållstyp: Nyheter
 • OKG Aktiebolag har en anläggning i gott skick

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att OKG i stort har en anläggning i gott skick. Det visar rapporten med Strålsäkerhetsmyndighetens årliga samlade värdering av strålsäkerheten vid OKG.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner provdrift med höjd effekt i reaktor Forsmark 1

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s förnyade säkerhetsredovisning och ansökan om provdrift upp till och med 3075 MW termisk effekt av reaktor Forsmark 1. Den granskning som myndigheten har gjort inför beslutet gäller det första steget av effekthöjningen med provdrift upp till 113 % termisk effekt (3075...

  Innehållstyp: Nyheter