Nyheter

Din avgränsning ger 26 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Under 2022 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt tre miljoner kronor att fördela till  ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 14 januari 2022 ska ansökan vara inlämnad. ...

  Innehållstyp: Nyheter
 • I sin helhet strålsäker verksamhet på Studsvik Nuclear AB

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Studsvik Nuclear AB (SNAB) för perioden september 2018 till juni 2021. Myndighetens samlade bedömning är att SNAB ur ett strålsäkerhetsperspektiv i huvudsak bedrivit verksamheten på ett acceptabelt sätt och att strålsäkerheten inte är...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Uppemot 330 000 bostadshus kan ha radonhalter som överskrider referensnivån

  En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 småhus i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån. Det är fler än vad tidigare undersökningar visat.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nytt ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddslagen – det här gäller för verksamhetsutövare

  Ändringar i säkerhetsskyddsförordningen leder till att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) från och med i dag 1 december tar över ansvaret för att granska och inspektera kärntekniska verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på remiss om slutförvar vid Forsmark

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har svarat på regeringens remiss rörande Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Myndigheten anser att de i remissen ingående studierna inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

  Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram till 1975. Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten på arbetsplatsen och nu har...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Hur kan framtida generationer ta del av information om slutförvar för radioaktivt avfall?

  Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar över en ny rapport till regeringen som sammanställer olika metoder för att lösa utmaningarna. Uppdraget gavs av regeringen till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med regleringsbrevet för 2021.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forskare i Lund studerar radioekologin lokalt kring ESS

  När den sameuropeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund tas i drift kommer ett stort antal ovanliga radionuklider (radioaktiva ämnen) att produceras. Det är en så kallad spallationsanläggning, och eftersom det endast finns ett fåtal sådana anläggningar runt om i världen är kunskapen om de radionuklider som bildas...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu finns resultat från världsunik mobil mätning av långtidsexponering för radiovågor i Sverige

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mellan 2012 och 2020 genomfört mobila mätningar för att bedöma nivåerna för långtidsexponering av radiovågor i Sverige. Mätningarna är unika i sitt slag, eftersom det är vanligare att mäta på enstaka punkter. Nu finns resultatet från nära 300 000 mätningar presenterade...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2021: Tillfredsställande strålsäkerhet vid OKG

  Fortsatt tillfredsställande strålsäkerhet vid OKG AB bedömer SSM i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter