Publikationer

Din avgränsning ger 159 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2014:45 Att göra det osynliga synligt

  Studien syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande kring olika aspekter av strålskydd till patient och personal och hur de uppfattar strålskyddsorganisationen kring den

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011

  I denna rapport presenteras förekomsten av olika hudcancerdiagnoser i Sverige 2011 samt samhällskostnaderna relaterat till dessa diagnoser. Dessutom redovisas en sammanställning av genomförda hälsoekonomiska utvärderingar av preventiva insatser mot hudcancer som finns

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:53 Översyn av systemet med diagnostiska referensnivåer

  Strålsäkerhetsmyndighetens mål för medicinsk röntgendiagnostik är att röntgenundersökningar ska vara berättigade och optimerade. Ett sätt att stimulera verksamhetsutövarna till att optimera sina röntgenundersökningar är det nationella

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess

  Projektet har tagit fram metoder, mallar och exempel som kan användas i strålbehandlingsklinikernas arbete med riskanalyser. Förutom det direkta genomförandet av riskanalyser behandlas i denna rapport i viss mån även den mer övergripande riskhanteringsprocessen.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar

   Under 2012 uppmanades ledningarna för 199 röntgenavdelningar att redovisa vilka rutiner som tillämpades för kontroll av att rätt patient undersöks, undersökning av kvinnor i fertil ålder, när gonadskydd ska användas samt vid vilka undersökningar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:23 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2014

  I årets rapport redovisas aktuella tidstrender för hudcancer, att svenskarnas resande till soliga länder ökar, en genomgång av riskfaktorer för hudcancer, samt en uppdatering om vitamin D och cancerrisk. Rådet har även gjort en genomgång av Australiens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:35 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige -Utveckling från 2006 till 2013

  Strålsäkerhetsmyndigheten begärde 2013 rapportering av diagnostiska standarddoser från sjukvården för de röntgenundersökningar för vilka diagnostiska referensnivåer har fastlagts. Denna kartläggning kan ses som en uppföljning på tidigare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:26 Radiologiska undersökningar av barn – en studie av metodval

  En nationell kartläggning av berättigande, metodval och remisskvalitet

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet

  I september 2014 uppdrog SSM till UW Konsult AB att analysera den nuvarande ansvarsfördelningen vad gäller radon mellan berörda centrala myndigheter och att vid behov föreslå en effektivare ansvarsfördelning. Arbetet har utförts av konsulterna Mocki Hägg och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:07 Utvärdering av tre seniora forskartjänster inom strålskyddsområdet

  Denna rapport redovisar utvärderingen av en satsning på tre seniora forskartjänster inom strålskyddsområdet, vilka skulle anställas som lektorer eller professorer vid svenska universitet. Syftet med satsningen var ”att stärka den nationella kompetensen inom den

  Innehållstyp: Publikationer