Publikationer

Din avgränsning ger 160 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2009:20 Föräldrars syn på solskydd

  Insjuknandet i hudcancer ökar i Sverige. Att bränna sig i barndomen anses vara en betydande riskfaktor. Genom kartläggningar vet vi att små barn bränner sig i allt för stor utsträckning trots att medvetenheten om riskerna är relativ hög i befolkningen.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:18 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport för frågor om ultraviolett strålning. Tidigare skrevs rapporten för Statens strålskyddsinstitut, som sedan 1 juli 2008 tillsammans med tidigare Statens kärnkraftinspektion

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:11 Enkätundersökning om solning i solarium

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och föregångaren Statens strålskyddsinstitut (SSI) har sedan år 2005 låtit Statistiska Centralbyrån (SCB) göra en årlig enkätundersökning av svenska folkets solvanor (se referenser). Varje år har omkring

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:21 Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007

  I rapporten redovisas SSI:s bedömning av de verksamheter som bedrivits under 2007 vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Bedömningen är ett resultat av tillsyn mot anläggningarna under året.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:20 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2007

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:19 Solvanor i Sverige 2007

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:16 Kartläggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Redovisning av SSI forskningsprojekt P1503.5. Syftet med studien var att kartlägga de parametrar som används vid insamling och bearbetning av myokardscintigrafi SPECT i Sverige samt att utreda dessa parametrars påverkan på bildkvalitet och slutlig diagnos av undersökningen.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:14 SSI:s roll i folkhälsoarbetet 2008 – redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet

  Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:15 Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder 1,2 miljoner permanentboende människor vatten från egen brunn. Trots detta är inte vattenkvaliteten för enskild dricksvattenförsörjning tillfredsställande kartlagd. Framförallt har kunskapen

  Innehållstyp: Publikationer