Publikationer

Din avgränsning ger 137 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2024:04 Kunskapssammanställning omfattande seismisk tålighet och analys av strukturer och komponenter i svenska kärntekniska anläggningar

  SSM Perspektiv Bakgrund Äldre svenska kärnkraftsreaktorer byggdes utan krav på seismisk dimensionering. Reaktorernas tålighet mot jordbävningar kontrollerades i efterhand med jordbävningsspektra som togs fram i början av 1990-talet inom ett samarbetsprojekt mellan dåvarande myndigheten Statens kärnkraftinspektion (SKI) och kärnkraftsindustrin.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:15 Numerisk analys av restspänningar i bandpåsvetsad plätering i svenska reaktortryckkärl

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:17 Spricktillväxtmätning i tryckkärlsstål med mellanhög svavelhalt och kloridtransienter

  SSM perspektiv Bakgrund De svenska kokvattenreaktorerna av internpumpstyp körs alla med normal­vattenkemi. I laboratorieförsök har en tydlig känslighet för spännings­korrosion i låglegerat tryckkärlsstål vid normalvattenkemi och förhöjd svavelhalt i materialet eller sulfat/kloridkontamination i vattnet kunnat påvisas. På...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:15 Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Två svenska anläggningar står dessutom inför utmaningen att avveckla delar av verksamheten samtidigt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på KTH. Inriktningen har varit att studera och verifiera den svenska haverihanteringen vid svårt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:25 Simulering av BWR normalvattenkemi

  SSM perspektiv Bakgrund Primärsystemet i en kokvattenreaktor (BWR) såsom rörledningar och komponenter utgörs bland annat av rostfria stål och nickelbaslegeringar. Dessa material har  påvisats att i olika grad kunna drabbas av interkristallin spänningskorrosionssprickning under de förutsättningar som råder i en BWR. Väl underbyggda samband...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:26 Interkristallin spänningskorrosion i nickelbaslegeringar i BWR- och PWR-miljö

  En sammanställning av kunskapsläget med fokus på erfarenheter av studier genomförda i Sverige...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna...

  Innehållstyp: Publikationer