Publikationer

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2020:15 Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer

  I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planeringsunderlag för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Händelser i beredskapskategori 4 omfattar händelser i verksamheter med joniserande strålning som inte bedrivs på en bestämd plats samt antagonistiska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:32 Forskning inom teknisk kärnämneskontroll vid Uppsala universitet under 2014–2015

  Gruppen vid Uppsala universitet för Fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll har forskat kring olika metoder för att verifiera använt kärnbränsle, men även deltagit i utvecklingen av koncept för kärnämneskontroll för smältsalt reaktorer. Rapporten beskriver fyra forskningsområden närmare och sammanfattar verksamheten som...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:15 Användning av låg- och höganrikat uran – en studie från ett icke-spridningsperspektiv

  Höganrikat uran definieras som uran med en anrikning av 235U på minst 20 %. Att minska eller helt eliminera det civila användandet av hoöanrikat uran är ett viktigt led i internationellt icke-spridningsarbete. Till skillnad från plutonium är höganrikat uran inte en biprodukt utan framställs för ett specifikt ändamål. Detta innebär att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:13 Samband mellan anrikning av uran och andra ämnen – en studie från ett icke-spridningsperspektiv

  Även om anrikning av uran inte är strikt nödvändigt för att producera kärnvapen har alla kända kärnvapenprogram innehållit anrikning i någon form. Den utrustning som behövs för anrikning av uran är exportkontrollerad och den svenska lagstiftningen kräver tillstånd för export av all utrustning och teknik som är...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll

  Rapporten beskriver principerna för upparbetning samt egenskaperna hos utbränt kärnbränsle där sammansättningen hos det i reaktorn bildade plutoniumet är av avgörande betydelse för kärnvapenframställning till skillnad från civil upparbetning. Rapporten går igenom ett antal upparbetningsmetoder, både äldre metoder samt nya,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:18 Fjärde generationens reaktorer – en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

  Sverige har en exportlagstiftning som kontrollerar utförsel av speciellt känslig utrustning som kan tänkas komma till användning för bl.a. tillverkning av kärnvapen. Syftet är att förhindra att någon stat eller organisation införskaffar sådana vapen. Utrustningen det är frågan om har ofta en legitim användning i civil industri...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:05 Acceleratordrivna subkritiska system - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten beskriver översiktligt utrustning och komponenter som behövs för drift av ett acceleratordrivet subkritiskt system, där informationen är baserad på litteraturstudier. Rapporten berör också förutsättningarna för användning av ett sådant system för framställning av klyvbart material, ett resultat...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:03 Torium – en studie ur ett kärntekniskt perspektiv

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat toriums egenskaper, förekomst samt dess användningsområden utanför den kärntekniska industrin. Toriums kärnbränslecykel presenteras, inklusive bränsleframställning och upparbetning. Omfattande härdberäkningar har gjorts för att bl.a. utröna om det uran som framställs kan användas...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:02 Forskningsreaktorer - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några olika typer av forskningsreaktorer liksom några av deras viktigaste användningsområden. Dessutom berörs reaktorernas användbarhet för plutoniumproduktion samt några indikationer på reaktordrift. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer för...

  Innehållstyp: Publikationer
 • SSMFS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av kärnämne mm

  Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:3) om kontroll av kärnämne mm, se nedan. Vid beställning av den här föreskriften får du den konsoliderade versionen skickad till dig. Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts...

  Innehållstyp: Publikationer