Publikationer

Din avgränsning ger 21 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:17 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016

  Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för granskning och utvärdering enligt 12 § lagen 1984:3) om kärnteknisk verksamhet kärntekniklagen). SSM föreslår att regeringen beslutar att reaktorinnehavarna genom SKB:s redovisning...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:33 Technical Note, Översikt över mättekniker för verifiering av atypiska bränsleobjekt på Clab

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om uppförande, innehav och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle och av en inkapslingsanläggning. Som en del i granskningen ger SSM forskare och konsulter uppdrag för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:39 Technical Note, Granskning av KBS-3 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

  SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) ansökte 2011 om svenska regeringens tillstånd för en föreslagen lösning, här benämnd KBS-3, för slutförvaring av använt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk och en del mindre kvantiteter av annat fissilt material. SKB har senare tagit fram uppdaterad och tilläggsdokumentation...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

  Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att en god säkerhetskultur uppnås samt metoder och arbetssätt för att utveckla och förbättra...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:sredovisning av Fud-program 2013

  Enligt förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen) ska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granska och utvärdera det program för forskning, utveckling och demonstration med mera (Fud-program) som reaktorinnehavarna enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) ska upprätta. Svensk Kärnbränslehantering...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll

  Rapporten beskriver principerna för upparbetning samt egenskaperna hos utbränt kärnbränsle där sammansättningen hos det i reaktorn bildade plutoniumet är av avgörande betydelse för kärnvapenframställning till skillnad från civil upparbetning. Rapporten går igenom ett antal upparbetningsmetoder, både äldre metoder samt nya,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:26 Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar

  Befintliga och planerade slutförvarsanläggningar för radioaktivt avfall kräver särskilda kunskaper för dess projektering och för att följa upp dess utveckling under drift samt efter förslutning. Kunskaper behövs för att välja anläggningens utformning, passande material, underhåll samt förslutningsmetoder. De långa...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:45 Beräkning av merkostnader 2012 för avveckling och rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter

  I föreliggande rapport presenteras Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar av statens förväntade framtida kostnader, de så kallade merkostnaderna. Beräkningen görs i enlighet med lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och avser de förväntade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:15 Beräkning av merkostnader 2011 för rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter

  Denna rapport beskriver SSM:s beräkningar av framtida merkostnader inför avgiftsförslaget för 2012-2014. Beräkningen görs i enlighet med finansieringslagen och avser samtliga merkostnader fram till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftverken är slutligt förvarade. Enligt nuvarande beräkningar antas detta ske 2069. Uppskattningen...

  Innehållstyp: Publikationer