Publikationer

Din avgränsning ger 573 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2023:09 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2023

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:08 Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen

  SSM perspektiv Bakgrund Vid avveckling av verksamhet med strålning ska verksamhetsutövaren visa att tillräckliga åtgärder vidtas för att sanera och kontrollera lokaler och angränsande markytor som kan ha förorenats med radioaktiva ämnen. En frågeställning är därvid vilka eventuella kvarvarande föroreningsnivåer av radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:05 Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner

  Frågor och svar Sammanfattning I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en analys av möjliga konsekvenser av nedfall från kärnvapenexplosioner på avstånd mellan ca 10 kilometer och ca 300 kilometer från explosionen, samt effekten av olika skyddsåtgärder. Innehållet i rapporten utgör ett kunskapsunderlag...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2022

  Generaldirektören har ordet Säkerhetsläget i vår omvärld har försämrats och Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om militära angrepp mot kärntekniska anläggningar och hot om kärnvapen. Sedan kriget bröt ut har vi hanterat ett stort antal frågor och uppdrag gällande Ukraina. Vi har lämnat underlag till...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:01 Nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar i Sverige 1999 – 2021

  Sammanfattning Denna rapport omfattar en kartläggning och analys av rapporterade uppgifter om nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar med avsikten att upptäcka trender över tid och eventuella skillnader mellan olika vårdinrättningar och regioner. Dessutom sammanställs aktuella diagnostiska standardnivåer och förutsättningar för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:17 Spricktillväxtmätning i tryckkärlsstål med mellanhög svavelhalt och kloridtransienter

  SSM perspektiv Bakgrund De svenska kokvattenreaktorerna av internpumpstyp körs alla med normal­vattenkemi. I laboratorieförsök har en tydlig känslighet för spännings­korrosion i låglegerat tryckkärlsstål vid normalvattenkemi och förhöjd svavelhalt i materialet eller sulfat/kloridkontamination i vattnet kunnat påvisas. På...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:15 Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Två svenska anläggningar står dessutom inför utmaningen att avveckla delar av verksamheten samtidigt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:12 Granskning av berättigandeprocessen inom barn- och ungdomstandvården

  Sammanfattning Bakgrund SSM har valt att fokusera tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik på överutnyttjande av röntgen och särskilt fokus ska läggas på barn och unga vuxna. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade är en av de grundläggande principerna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer