Publikationer

Din avgränsning ger 25 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2002:50 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000

  Det är en naturlig del av såväl kraftindustrins verksamhet som Statens kärnkraftinspektions tillsynsuppgift att noggrann följa utvecklingen av inträffade skador. Detta för att kunna vidta åtgärder för att undvika upprepanden och för utveckling av effektiva kontrollprogram. SKI ställer därför krav

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:24 UV-exponering hos barn - en jämförelse mellan två förskolegårdar i Haninge kommun

  Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin har i samarbete med Statens strålskyddsinstitut mätt förskolebarns exponering för naturlig ultraviolett strålning vid två förskolor i Haninge kommun. Studien har finansierats av Statens strålskyddsinstitut (forskningsprojekt SSI P1316) och gjordes för att

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:21 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001

  Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover med som en kvalitetskontroll av verksamheten. De doser som utsläppen orsakar har under 2001 legat lägre än SSI: s begränsningsmål.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:16s Epidemiologiska studier över mobiltelefoner och risken för cancer – en översikt

  Mobiltelefoner sänder och tar emot radiofrekventa signaler i frekvensområdet 450 - 2200 MHz. Elektromagnetiska vågor vid dessa frekvenser brukar kallas mikrovågor. Energiinnehållet i en elektromagnetisk våg från en mobiltelefon är några miljarder gånger lägre än i t.ex. röntgenstrålning. Den kan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:10 Radonåtgärders beständighet

  Bostäder radonsaneras för att minska stråldosen till de boende. Det är därför viktigt att de åtgärder som utförs verkligen sänker radonhalten och bibehåller den på en låg nivå. I syfte att kontrollera varaktigheten utvaldes 105 bostäder, varav 91 småhus, som hade radonsanerats under 80-talet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:09 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2001

  Denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2001.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:14 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2001

  Under året har det inte förekommit några allvarliga driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken som inneburit att säkerheten varit hotad. Inga händelser har inträffat som medfört onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare sig till personal eller allmänhet. Statens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:06 Strålskyddskonsekvenser vid villaeldning med Cs-137 kontaminerad ved

  Tjernobylolyckan 1986 resulterade i nedfall av radioaktiva ämnen främst i några län i södra och mellersta Norrland och några kringliggande områden. En undersökning gjordes i Gävleborgs län år 1997 för att bedöma strålskyddskonsekvenserna av vedeldning i villor. Ved, aska och sot samlades in från

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:05 Patientdoser från röntgen-undersökningar i Sverige – uppföljning av åtgärder

  Våren 1999 uppmanade SSI alla tillståndshavare att lämna in uppgifter om patientdoser m.m. för ett antal specificerade undersökningar. Syftet var dels att få underlag för den planerade författningen om diagnostiska referensnivåer (DRN), dels att få en överblick över hur läget var i landet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:03 SSI:s granskning av SKB:s FUD-program 2001

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-program 2001. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bland annat beslutsprocessen, behovet av ett strategidokument, SKB:s

  Innehållstyp: Publikationer