Publikationer

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2009:37 Forsmarks kärnkraftverk och Nationell radiologisk omgivningskontroll. Europeiska kommissionens kontroll enligt artikel 35

  En kontrollgrupp från Europeiska kommissionen besökte den 9–12 februari 2009 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Försvarets forskningsinstitut, FOI och Forsmarks kärnkraftverk, för att utföra en granskning enligt artikel 35 i Euratomfördraget. Den här rapporten är en sammanställning av det underlag

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:29 Nationell plan för allt radioaktivt avfall

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall. Denna rapport utgör redovisning av uppdraget och överlämnades till regeringen 30 juni 2009. Rapporten har tagits fram i samverkan med representanter för myndigheter,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:25 APRI-6 Accident Phenomenaof Risk Importance

  Kunskap om de fenomen som kan uppträda vid svåra haverier i en kärnkraftanläggning är viktig förutsättning för att kunna förutse anläggningens beteende, för att kunna utforma rutiner och instruktioner för haverihantering, för beredskapsplaneringen samt för att få god kvalitet på haverianalyser och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:26 Tillämpning av stabil spricktillväxt vid brottmekanisk bedömning av defekter i sega material

  Vid brottmekaniska analyser studeras i huvudsak haverimekanismerna sprött brott och plastisk kollaps samt kombinationen av dessa. Den styrande mekanismen bestäms av komponentens materialegenskaper, styrande belastning och defektens geometri. Proceduren enligt SKI-rapport 99:49 är idag en av de

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:23 Kartläggning av fast avfall innehållande radioaktiva ämnen från icke kärntekniska verksamheter: sammanställning av tidigare rapporter

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall, som ska redovisas för regeringen senast 30 juni 2009. Den föreliggande rapporten har beställts av SSM i syfte att användas som bakgrundsmaterial till uppdraget och ger en

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:20 Föräldrars syn på solskydd

  Insjuknandet i hudcancer ökar i Sverige. Att bränna sig i barndomen anses vara en betydande riskfaktor. Genom kartläggningar vet vi att små barn bränner sig i allt för stor utsträckning trots att medvetenheten om riskerna är relativ hög i befolkningen. Syftet var att undersöka föräldrars syn på

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:18 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport för frågor om ultraviolett strålning. Tidigare skrevs rapporten för Statens strålskyddsinstitut, som sedan 1 juli 2008 tillsammans med tidigare Statens kärnkraftinspektion bildar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Syftet med

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:11 Enkätundersökning om solning i solarium

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och föregångaren Statens strålskyddsinstitut (SSI) har sedan år 2005 låtit Statistiska Centralbyrån (SCB) göra en årlig enkätundersökning av svenska folkets solvanor (se referenser). Varje år har omkring 1000 personer deltagit i undersökningen. Enkäten ger en bild

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:10 Regleringen av matarvattenflödet i en BWR. Med exempel från Forsmark 2

  Säkerheten i kärntekniska anläggningar ska upprätthållas genom att radiologiska olyckor förebyggs. I reaktorer sker detta genom att det finns flerfaldiga barriärer och ett så kallat djupförsvar. I djupförsvaret ingår att åtgärder vidtas för att tillförsäkra lugn och störningsfri drift utan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:13 2008 års bedömning av strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftsanläggningarna

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genom tillsyn säkerställt ett brett underlag för denna samlade strålsäkerhetsvärderingen. Den samlade bedömningen är att strålsäkerhetsläget, dvs. kärnsäkerheten, det fysiska skyddet inkl. kärnämneskontroll och strålskyddet, vid de svenska kärnkraftverken upprätthålls

  Innehållstyp: Publikationer