Publikationer

Din avgränsning ger 162 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:23 SKI’s and SSI’s review of SKB’s safety report SR-Can

  This report summarises the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) and the Swedish Radiation Protection Authority’s (SSI) joint review of the Swedish Nuclear Fuel & Waste Management Co’s (SKB) safety report SR-Can, on post-closure safety for a KBS-3 spent nuclear fuel repository at Forsmark

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007

  The safety level of the plants is maintained at an acceptable level. SKI has in its regulatory supervision not found any known deficiencies in the barriers which could result in release of radioactive substances in excess of the permitted levels. SKI considers that improvements have been

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:21 Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007

  I rapporten redovisas SSI:s bedömning av de verksamheter som bedrivits under 2007 vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Bedömningen är ett resultat av tillsyn mot anläggningarna under året.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:20 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2007

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer. I denna rapport för år 2007

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

  Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer att förbättringar i ledning, styrning och uppföljning av

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling till det fortsatta

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:19 Solvanor i Sverige 2007

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning och en exponeringsmodell som utgår ifrån

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:16 Kartläggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Redovisning av SSI forskningsprojekt P1503.5. Syftet med studien var att kartlägga de parametrar som används vid insamling och bearbetning av myokardscintigrafi SPECT i Sverige samt att utreda dessa parametrars påverkan på bildkvalitet och slutlig diagnos av undersökningen. Vidare var målet med

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:15 Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder 1,2 miljoner permanentboende människor vatten från egen brunn. Trots detta är inte vattenkvaliteten för enskild dricksvattenförsörjning tillfredsställande kartlagd. Framförallt har kunskapen om naturlig radioaktivitet och metaller i vattnet

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:12 Recent Research on EMF and Health Risks. Fifth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2007

  The report for 2007 is divided into four different frequency fields: static fields, extremely low frequency fields (ELF), intermediate fields (IF) and radiofrequency fields (RF). Recent volunteer studies have shown that movement in very strong static magnetic fields (>1T, used in magnetic

  Innehållstyp: Publikationer