Publikationer

Din avgränsning ger 65 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revision

  Rapporten innehåller ett reviderat program för omgivningskontroll för de fyra kärnkraftverken, anläggningarna i Studsvik samt Westinghouse Electric Sweden AB:s anläggningar i Västerås. Omgivningskontrollen ska ge en fortlöpande beskrivning av halten av olika radionuklider i anläggningarnas omgivning. Denna kontroll kompletterar utsläppskontrollen,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:16 Isotopstatistik 2003 -för nukleärmedicinsk verksamhet

  I sammanställningen redovisas under 2003 utförda in-vivo undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje nuklid anges undersökning, kemisk form, administrationssätt, antal rapporteringar, totala antalet undersökningar, använd medelaktivitet, samt lägst och maximalt använd...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer

  Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G). Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö kommun och på tre platser i Solna stad. Val av plats har gjorts så att olika miljöer...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:14 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

  En kartläggning av uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten från kommunala vattenverk har genomförts. Analyser har gjorts av prov på dricksvatten från ett grundvattenverk, med eller utan konstgjord infiltration från 256 kommuner. I EG:s dricksvattendirektiv finns ett referensvärde för Total Indikativ Dos, TID, på 0,1 millisievert per år...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:12 Stråldosreglering vid kroppsdatortomografi – bakgrund till dosregleringsprogrammet OmnimAs

  Vid datortomografiundersökningar – i motsats till konventionella röntgenundersökningar - anpassas exponeringsparametrarna sällan till patientens kroppsstorlek. En orsak till detta kan vara att det saknas enkla metoder för detta. I denna rapport beskrivs datorprogrammet OmnimAs som räknar fram hur exponeringsparametrar bör varieras med patientens omfång (som...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:11 Tillsynsrapport 2002–2003

  Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av i första hand avfalls- och miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under åren 2002 och 2003. Inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna sammanfattas och ett antal större ärenden och aktuella projekt med anknytning till tillsynen beskrivs. År 2002 lades en stor del av SSI:s resurser på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:10 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

  Under åren har dosgränsen för personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och allmänhet blivit allt lägre utan att krav på lägre dosrater på kollin innehållande radioaktiva ämnen har införts. Transporter av kollin med radioaktiva ämnen har hittills gett låga doser i flertalet fall, men ibland kan relativt höga...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet

  Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI anser därför att merparten av myndighetens arbete är folkhälsorelaterat. I rapporten...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:08 Doskatalogen för nukleärmedicin

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldose till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser. Denna nya rapport innehåller data för: tre substanser för PET-diagnostik (11C-acetat, 11C-metionin och 18F-DOPA), antikroppar märkta med...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:07 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2003

  I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2003. Ingela Thimgren och Hanna Ölander Gür et.al. SSI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer