Anmälan av produkt, teknisk anordning eller ämne som alstrar strålning

Enligt förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.