Anmälan av slutna strålkällor, öppna strålkällor eller teknisk anordning som innehåller röntgenrör eller radioaktivt ämne

Den här blanketten gäller för följande anmälningspliktiga verksamheter:

  • Kabinettröntgen
  • Tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla
  • Slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)
  • Öppna strålkällor med låg aktivitet

Anmälningsplikten för dessa verksamheter gäller i enlighet med 1 kap. 4-7 §§ SSMFS 2018:2.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.