SSMFS 2011:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2011:2 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations and general advice concerning clearance of materials, rooms, buildings and land in practices involving ionising radiation