SSMFS 2018:28 Föreskrifter om upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:43) om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning