Handbok i strålskydd för häströntgen

Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar med röntgendiagnostik av hästar, vilket vi i denna handbok har valt att kalla häströntgen. Den riktar sig både till kliniker och ambulerande verksamheter.

Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd inom häströntgen och tar upp de mest relevanta kraven. Den ersätter inte regelverket och det kan finnas alternativa lösningar för att uppfylla en bestämmelse.

Handboken är indelad i tre delar.

I del 1 ges en introduktion till joniserande strålning och principerna för strålskydd samt en översikt av det regelverk som gäller för verksamhet med häströntgen.

I del 2 finns råd och vägledningar för att utforma och bedriva häströntgen i enlighet med kraven i gällande strålskyddsreglering. Sist i varje avsnitt finns referenser till de krav som råden grundas på. För att du lättare ska kunna hitta i handboken och få en överblick av regelverket är del 2 indelat i fem kapitel:

  • Organisation och ledningssystem
  • Kompetens
  • Skydd av arbetstagare och allmänhet
  • Lokaler och strålskyddsutrustning
  • Röntgenutrustningar

I del 3 återfinns bilagor.