Rapporter

Din avgränsning ger 425 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess

  Projektet har tagit fram metoder, mallar och exempel som kan användas i strålbehandlingsklinikernas arbete med riskanalyser. Förutom det direkta genomförandet av riskanalyser behandlas i denna rapport i viss mån även den mer övergripande riskhanteringsprocessen.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:53 Översyn av systemet med diagnostiska referensnivåer

  Strålsäkerhetsmyndighetens mål för medicinsk röntgendiagnostik är att röntgenundersökningar ska vara berättigade och optimerade. Ett sätt att stimulera verksamhetsutövarna till att optimera sina röntgenundersökningar är det nationella

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

  Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011

  I denna rapport presenteras förekomsten av olika hudcancerdiagnoser i Sverige 2011 samt samhällskostnaderna relaterat till dessa diagnoser. Dessutom redovisas en sammanställning av genomförda hälsoekonomiska utvärderingar av preventiva insatser mot hudcancer som finns

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:45 Att göra det osynliga synligt

  Studien syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande kring olika aspekter av strålskydd till patient och personal och hur de uppfattar strålskyddsorganisationen kring den

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:42 Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika funktioner som deltar vid eller påverkar medicinska bestrålningar

  Sammanfattningsvis pekar utredningen på att det finns ett antal områden där Sverige måste genomföra åtgärder för att EU-direktivet ska anses uppfyllt när det gäller kompetenskraven för medicinska bestrålningar. Åtgärderna omfattar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013

  I denna rapport för år 2013 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom och övrig hudcancer, att överlevnad vid melanomsjukdom påverkas av utbildningsnivå och civilstånd, en genomgång av högriskgrupper för hudcancer, att både primär

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:36 Beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige

  I denna rapport analyseras olika faktorer som påverkar eller kan komma att påverka utformningen av beredskapszoner kring svenska kärntekniska anläggningar. Analysen visar tydligt att det finns betydande brister i hur dagens beredskapszoner är utformade. De allvarligaste

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:31 Degradering i betong och armering med avseende på bestrålning och korrosion

  De primära egenskaperna för betongstrukturer i ett kärnkraftverk är dess strukturella styrka och möjlighet att avskärma joniserande strålning. Skade- och belastningsbilden kan komma att påverkas av genomförda och planerade effekthöjningar samt planerade

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  Arbetet med att ta fram en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling har i huvudsak utförts av en referensgrupp som har varit knuten till forskningsuppdraget. Referensgruppen har bestått av läkare och sjukhusfysiker från landets universitetssjukhus. Den

  Innehållstyp: Publikationer