Rapporter

Din avgränsning ger 458 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2024:03 Tillsyn och intervjuer på distans – Tekniska möjligheter och behov av socialt samspel

  SSM perspektiv Bakgrund I samband med de restriktioner som 2021 infördes till följd av corona-pandemin ställde SSM in besök på plats hos verksamhetsutövare och ersatte en del av dem med ”tillsyn på distans”, främst som möten eller intervjuer med hjälp av videosamtal. Redan tidigare har SSM genomfört delar av tillsyn på distans, då...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:15 Numerisk analys av restspänningar i bandpåsvetsad plätering i svenska reaktortryckkärl

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:09 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2023

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:08 Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen

  SSM perspektiv Bakgrund Vid avveckling av verksamhet med strålning ska verksamhetsutövaren visa att tillräckliga åtgärder vidtas för att sanera och kontrollera lokaler och angränsande markytor som kan ha förorenats med radioaktiva ämnen. En frågeställning är därvid vilka eventuella kvarvarande föroreningsnivåer av radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:05 Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner

  Frågor och svar Sammanfattning I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en analys av möjliga konsekvenser av nedfall från kärnvapenexplosioner på avstånd mellan ca 10 kilometer och ca 300 kilometer från explosionen, samt effekten av olika skyddsåtgärder. Innehållet i rapporten utgör ett kunskapsunderlag...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2022

  Generaldirektören har ordet Säkerhetsläget i vår omvärld har försämrats och Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om militära angrepp mot kärntekniska anläggningar och hot om kärnvapen. Sedan kriget bröt ut har vi hanterat ett stort antal frågor och uppdrag gällande Ukraina. Vi har lämnat underlag till...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:01 Nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar i Sverige 1999 – 2021

  Sammanfattning Denna rapport omfattar en kartläggning och analys av rapporterade uppgifter om nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar med avsikten att upptäcka trender över tid och eventuella skillnader mellan olika vårdinrättningar och regioner. Dessutom sammanställs aktuella diagnostiska standardnivåer och förutsättningar för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:17 Spricktillväxtmätning i tryckkärlsstål med mellanhög svavelhalt och kloridtransienter

  SSM perspektiv Bakgrund De svenska kokvattenreaktorerna av internpumpstyp körs alla med normal­vattenkemi. I laboratorieförsök har en tydlig känslighet för spännings­korrosion i låglegerat tryckkärlsstål vid normalvattenkemi och förhöjd svavelhalt i materialet eller sulfat/kloridkontamination i vattnet kunnat påvisas. På...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:15 Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Två svenska anläggningar står dessutom inför utmaningen att avveckla delar av verksamheten samtidigt...

  Innehållstyp: Publikationer