Rapporter

Din avgränsning ger 31 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2006:08 Veterinärinspektioner 2005

  Det finns i Sverige ca 300 tillståndshavare med tillstånd för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, sex av dessa har även tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Extern strålbehandling med röntgenstrålning för djur introducerades i landet under början av 2006. Storleken på klinikerna varierar från den lilla kliniken...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:35 Förslag till avgifter ochsäkerhetsbelopp för år 2007

  Innehavaren av en kärnkraftsreaktor ska årligen, i samråd med övriga reaktorinnehavare, beräkna kostnaderna för omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftreaktorer och rivning av kärnkraftverken. Denna kostnadsberäkning ska senast den 30 juni lämnas till Statens kärnkraftinspektion...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer. I 2005 års rapport behandlas bland annat den stegrade ökningstakten...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Utgångspunkter för SSI:s granskning av ansökan för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle

  Detta dokument ger en redovisning av viktiga förutsättningar för SSI:s granskningar av SKB:s tillståndsansökningar för en inkapslingsanläggning (enligt kärntekniklagen) och för hela slutförvarssystemet (enligt kärntekniklagen och miljöbalken). Dokumentet redovisar SSI:s syn på beslutsprocessen, strålskyddskraven enligt SSI:s...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektion, SKI grundar sin tillsyn på förutsätter att det ska finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar och att tillstädshavaren tar det odelade ansvaret för säkerheten. De fysiska barriärerna är placerade mellan det radioaktiva materialet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:05 UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö finns ett delmål som är att år 2020 ska antalet nya hudcancerfall inte vara fler...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2005

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assume that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant and that the licensee bears the undivided responsibility for safety. The physical barriers are situated between the radioactive...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system

  Syftet med denna undersökning var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Elva olika larmbågar mättes av SSI enligt svensk/europeisk standard. De uppmätta systemen använde frekvenser inom området 17 Hz till 13,6 MHz. I undersökningen ingick akustomagnetiska (AM),...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

  Sedan flera år är begreppet kontrollrumsfilosofi etablerat inom svensk kärnkraftindustri. Syftet med en kontrollrumsfilosofi är att beskriva principerna för och de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kontrollrumsfilosofin ska ange interna krav och riktlinjer för utformning och ändringar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:02 Recent Research on EMF and Health Risks. Third annual report from SSIs Independent Expert Group on Electromagnetic Fields 2005

  SSI:s international independent expert group for electromagnetic fields was established in 2002. In December each year a report on the scientific development in the field is delivered to the Director General of SSI. This is the third annual report. Recent studies from the REFLEX programme suggest genotoxic effects from exposure to relatively weak extremely low frequency and radio frequency...

  Innehållstyp: Publikationer