Årsredovisning 2018

Generaldirektörens inledning

I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sitt slutliga yttrande till regeringen över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna. SSM tillstyrker i sitt yttrande att slutförvaret kan uppföras och drivas på ett strålsäkert sätt, med den metod och på den plats utanför Forsmark som SKB har valt. Myndighetens granskning har sedan ansökan lämnades in 2011 omfattat en arbetsinsats motsvarande 70 årsarbetskrafter och omsatt mer än 140 miljoner kronor.

Under 2018 fortsatte förändringarna inom kärnkraftsindustrin att påverka Strålsäkerhetsmyndigheten. Sedan 2017 är två reaktorer i Oskarshamn permanent avställda och under perioden fram till 2020 kommer ytterligare två reaktorer att ställas av i Ringhals. Detta ställer krav på myndighetens tillsyn av att strålsäkerheten upprätthålls under såväl den återstående driften som avvecklingen av reaktorerna, inklusive en ansvarsfull hantering av det radioaktiva avfallet. Myndigheten ska också säkerställa att kärnkraftsindustrin hanterar planeringen för den fortsatta långtidsdriften av de sex kvarvarande reaktorerna på ett strålsäkert sätt.

En ytterligare konsekvens av omställningen inom kärnkraftsindustrin är att det finansiella utrymmet för myndigheten kommer att minska. Under perioden fram till 2022 behöver antalet anställda minska med cirka 25 personer, beroende både på att anslagen bedöms minska när antalet kärnkraftreaktorer i drift blir färre och på det allmänna effektiviseringskravet i pris- och löneomräkningsmodellen.

I ett vidare perspektiv kan kärnkraftsindustrins omställning även påverka Sveriges möjligheter att upprätthålla nationell kompetens inom strålsäkerhetsområdet. Myndigheten rapporterade under året ett regeringsuppdrag som ger förslag på en mer strategisk styrning av den nationella kompetensförsörjningen, i syfte att bättre möta omställningens konsekvenser inom kompetensområdet.

För att kunna möta framtida utmaningar, utöver de som styrs av det finansiella utrymmet, har myndigheten tagit fram en långsiktig inriktning för verksamheten. Under en tidsperiod fram till 2030 ser myndigheten behov av att verksamheten utvecklas i en riktning mot att

 • vara en kommunicerande expertmyndighet
 • skapa samarbeten och helhetssyn på strålsäkerhet
 • bidra till uppfyllande av Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål och internationell utveckling.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna innebär att Sverige har genomfört EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Under året har Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att stödja det civila försvaret intensifierats. Detta i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2016–2020, där regeringen beslutat att myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten, ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Myndigheten noterar att i inriktningsbeslutet tillmäts kärnvapen åter en stor säkerhetspolitisk roll.

Strålsäkerhetsmyndigheten har under året avvecklat verksamheten inom finansiering av kärnkraftens restprodukter. Den 1 september övergick uppgifterna till Riksgälden. Den 1 november öppnade Strålsäkerhetsmyndigheten dessutom ett nytt kontor i Katrineholm som också fungerar som myndighetens säte. Vid utgången av 2018 var ett 30-tal tjänster i Katrineholm bemannade. När kontoret är fullt bemannat räknar myndigheten med att cirka 60-70 tjänster är placerade i Katrineholm.

Omlokaliseringen har medfört att myndighetens samlade verksamhet bedrivits på en lägre nivå än året innan. Merkostnader relaterade till omlokaliseringen har också haft en negativ påverkan på myndighetens finansiella utrymme liksom på aktiviteter kopplade till verksamhetsutveckling. När omlokaliseringen väl är genomförd bedömer myndigheten att verksamheten kommer att kunna bedrivas effektivt och med god kvalitet.

Året som gått

Januari

 • Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade sitt yttrande om Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle till regeringen. Granskningen visade att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Därför tillstyrkte myndigheten SKB:s ansökan.
 • Tillsammans med OECD:s kärnenergiorgan NEA och kärnkraftsoperatörernas internationella samarbetsorganisation WANO utvecklade Strålsäkerhetsmyndigheten ett koncept för säkerhetskulturforum som testades för första gången i Stockholm.
 • Medlemmar i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för EMF-frågor och UV-frågor utsågs.

Februari

 • Sverige bjöds in att delta i den kommission Ryssland tillsatte för att utreda utsläppet av rutenium-106 hösten 2017.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten gav möjlighet för miljöorganisationer att söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Totalt 3 miljoner kronor fördelades.

Mars

 • För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierade över året bekostade Strålsäkerhetsmyndigheten laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som sköts i Heby kommun under 2018.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten förelade två tandläkare att skrota utrustning eller betala 100 000 kronor i vite eftersom de saknade tillstånd att använda sin utrustning.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterade till Naturvårdsverket att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås, tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till 2020. Hudcancerfallen fortsätter dock att öka vilket innebär att det inte bedöms vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att de är färre år 2020 än år 2000.

April

 • I EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) finns krav på medlemsländerna att upprätta en nationell handlingsplan för radon. I april presenterade Strålsäkerhets-myndigheten den nya nationella handlingsplanen som tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av Forsmark visade att strålsäkerheten är acceptabel.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog en beredskapszon på ungefär 700 meter runt European spallation source i Lund, där skyddsåtgärden inomhusvistelse ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.
 • Myndigheten godkände säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Oskarshamn reaktor 2.

Maj

 • Den tolfte rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält publicerades. Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar.
 • Nytt material för att stötta kommuner till bättre sol- och skuggförhållanden i barns utemiljöer publicerades på myndighetens webbplats.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bjöd in andra myndigheter till ett möte för att diskutera hur myndigheterna kan samverka i frågan om den planerade 5G-tekniken.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket varnade för risker med att köpa laserpekare från e-handelssajter. Samtliga 17 testade laserpekare hade sådana brister att de kan ge upphov till bestående ögonskador.

Juni

 • Myndighetens nya föreskrifter, som introducerade anmälningsplikt, började gälla den 1 juni. Det innebar bland annat nya regler för
  • radondrabbade arbetsplatser
  • veterinärer med röntgenutrustning
  • tandläkare med röntgenutrustning
  • industrier som hanterar naturligt radioaktivt material.
 • Myndighetens UV-råds senaste rapport presenterades. Den visade att
  • svenskarnas solbeteende förbättrats sedan 2005
  • risken för basalcellscancer är störst bland jurister, tandläkare och läkaremalignt melanom-drabbade bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott med antioxidanter.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av Ringhals AB visade på en tillfredställande strålsäkerhet.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av OKG AB visade på en acceptabel strålsäkerhet.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering för SKB visade att SKB inom samtliga granskade områden bedriver verksamheten på ett antingen acceptabelt eller tillfredsställande sätt.

Juli

 • Strålsäkerhetsmyndigheten anordnade två seminarier i Almedalen: ett om säkerhetskultur och ett om slutförvar. Dessutom deltog myndighetens medarbetare i ett seminarium om radon.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkände Ringhals AB:s kompletterande säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten avslutade SKB:s förelägganden sedan 2014 om åtgärdsprogram kopplat till organisation, ledning och styrning.
 • För att höja tillgängligheten i kärnkraftverkens konsekvenslindrande system förelade Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges tre kärnkraftverk att genomföra en utredning av dessa systems tillgänglighet.

Augusti

 • Sveriges andra rapportering enligt rådets direktiv 2011/70/Euratom om en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall sammanställdes och lämnades till EU-kommissionen.
 • Den gångna sommarens extrema värme föranledde olika åtgärder vid de svenska kärnkraftverken och påverkade även deras drift. För att samla de erfarenheter som gjordes utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna bad Strålsäkerhetsmyndigheten reaktorägarna inkomma med information.
 • I samarbete med OECD NEA genomfördes International radiological protection school vid Stockholms universitet, en utbildning för framtidens ledare inom strålskydd med deltagare från 23 olika länder.

September

 • Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansiering fördes över till Riksgälden den 1 september, i enlighet med regeringens beslut.
 • Av 24 hästveterinärer med röntgenverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten granskade under perioden januari till mars 2018 hade samtliga brister i kravuppfyllnaden vid inspektionstillfället.
 • På Röntgenveckan presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten hur väl svenska röntgenavdelningar följer sina dokumenterade strålskyddsrutiner. Landstingen i Jönköping, Blekinge och Norrbottens län var bäst på att följa dem.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten har under året besökt sju av åtta veterinärer med tillstånd för nuklearmedicinsk veterinärverksamhet. Myndigheten konstaterar att veterinärerna bör samverka för bättre strålskydd.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade sitt regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning till regeringen. Redovisningen visade att
  • forskningsmiljöer inom strålsäkerheten är underfinansierade
  • kärnkraftssektorn har fortsatt stort kompetensbehov
  • nationell samordning krävs för långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet.

Oktober

 • Den 1 oktober öppnade myndigheten sitt kontor i Katrineholm.
 • Den 2 oktober arrangerade myndigheten Nationella strålsäkerhetsdagen där också myndighetens tioårsjubileum uppmärksammades.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade två undersökningar om radon. De visade att endast en av tre småhusägare mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. Fyra av tio kommuner hade inte krav på fastighetsägare av flerbostadshus att genomföra radonmätningar och tre av tio kommuner hade inte med radon i sina tillsynsplaner.
 • Två internationella kommissioner, ICRP och ICRU, firade 2018 90-årsjubileum. För att uppmärksamma årsdagarna anordnades den 17–18 oktober en konferens i Stockholm med fokus på 90 års expertis och strålskydd det kommande decenniet.
 • Intresset för strålskyddsexpertmötet som Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerade den 24 oktober var stort och därför arrangerade myndigheten fyra möten till, i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten stod värd i Stockholm för ett internationellt möte om kärnsäkerhetsskydd.
 • I Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av Studsvik nuclear AB 2018 konstaterade myndigheten att verksamheten i stort har bedrivits enligt gällande krav och strålsäkerheten bedömdes inte vara hotad.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog att en beredskapszon på ungefär 700 meter kring European spallation source (ESS) ska inrättas när anläggningen tas i rutinmässig drift.

November

 • Efter uppmärksamhet i media förtydligade myndigheten hur granskningen av Ringhals ansökan att återstarta Ringhals 2 efter bottenplåtsreparationer gick till.
 • Myndigheten bjöd in intresseorganisationer, forskare och mobilindustri till möten om 5G. Mötena genomfördes i december, som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 5G-tekniken.
 • I en tematisk granskning på EU-nivå blev Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid de svenska kärnkraftreaktorerna granskad. Sveriges kärnkraftverk har en god åldringshantering som står sig väl i internationell jämförelse.

December

 • Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning visade en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat.