Årsredovisning 2020

Generaldirektören har ordet

Så har ytterligare ett år gått. Ett år som blev helt annorlunda än någon kunnat förutse. För en tillsynsmyndighet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har pandemin varit en utmaning eftersom en stor del av tillsynen måste bedrivas på plats hos tillståndshavarna. Tillsynsverksamheten har därför till delar fått planeras om utifrån gällande förutsättningar och vi har fått omedelbar anledning att utveckla våra tillsynsmetoder. Vi har under året erfarit att vi kan bedriva betydligt mer tillsyn virtuellt än vi hade trott innan pandemin kom. Detta är erfarenheter som vi tar med oss framöver även om viss tillsyn även fortsättningsvis behöver ske på plats fysiskt. En viss del av tillsynen i verksamheter där vi bedömer att strålsäkerheten är under kontroll har vi valt att skjuta framåt i tiden, det gäller exempelvis tillsyn mot sjukvården som varit hårt ansatt av pandemin. Jag kan konstatera att vi trots dessa utmaningar kunnat fullgöra vårt uppdrag. En fördel med att ha kontor i tre delar av landet, är att vi redan före pandemin hade vana av att arbeta digitalt och därmed snabbt kunde ställa om till digitala möten och konferenser.

Mycket av vår övriga verksamhet och vår externa kommunikation har också fått anpassas utifrån pandemin. Flera webbinarier genomfördes under året, bland annat kring den nationella avfallsplanen, om radon på arbetsplatser, den externa remissen om nya föreskrifter och elektromagnetiska fält (EMF). Särskilt de två webbinarierna om EMF blev framgångsrika med 325 deltagare från 182 kommuner. Vi har också hållit två webbinarier med internationell publik i samband med Internationella atomenergiorganet (IAEA) generalkonferens i september. I det ena webbinariet presenterade och diskuterade SSM samt berörda myndigheter i Tyskland, Belgien och Spanien sina erfarenheter inom tillsyn av avveckling av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av rivningsavfall. Det andra webbinariet var på ämnet beredskap mot radiologiska olyckor. Båda seminarierna lockade cirka 100 internationella deltagare. Vi fortsatte också med våra poddar där vi med enkla medel når ut med faktaintensiv information till våra målgrupper.

Året har också präglats av ett intensivt arbete med utveckling av verksamheten utifrån mitt uppdrag från regeringen. Vi har genomfört en intressentanalys, interna workshopar med medarbetare, enhetsvisa diskussioner samt intervjuer av chefer. Detta arbete har stärkt min bild av den stora kompetens som myndigheten förfogar över och det förtroende vi har hos allmänheten, verksamhetsutövarna och andra intressenter. Samtidigt har vi identifierat ett antal områden som vi behöver fortsätta att utveckla. Detta gäller till exempel områden som knyter an till vår roll som förvaltningsmyndighet. Tillsammans med ledningsgruppen har jag beslutat om en ny strategisk målbild för den närmaste femårsperioden och om en ny organisering av verksamheten som ska vara på plats den 1 juni 2021. Enligt vår strategiska målbild ska vi bland annat vara en strålsäkerhetsmyndighet i världsklass samtidigt som vi ska vara ett förvaltningsmässigt föredöme i staten.

SSM har under året deltagit i de delar av Totalförsvarsövning 20 som genomfördes trots pandemin. Vi har också i enlighet med regeringens intentioner fortsatt vårt arbete med och utvecklat vår förmåga inom det civila försvaret. Mycket av detta arbete genomförs i nära samverkan med andra myndigheter.

När det gäller vårt arbete med att stärka Sveriges förmåga att hantera fredstida radiologiska nödsituationer vill jag också nämna vårt arbete att tillsammans med länsstyrelserna införa nya beredskapszoner kring kärnkraftverken och regeringsuppdraget att upphandla jodtabletter. Min bedömning är att denna verksamhet avsevärt kommer att förbättra vår förmåga att hantera en eventuell radiologisk nödsituation. I samband med incidenten vid det finska kärnkraftverket i Olkiluoto den 10 december aktiverade vi delar av vår krisorganisation. Detta är i sig inget ovanligt för vår myndighet. Det som var nytt denna gång var att hela krishanteringen sköttes digitalt, det vill säga att ingen personal var fysiskt på plats på SSM. I huvudsak fungerade hanteringen bra och den gav oss viktiga lärdomar om hur vi ska utveckla vår förmåga på den digitala arenan.

På grund av pandemin har mitt och SSM:s ordförandeskap i INRA (International Nuclear Regulators Association) förlängts med ytterligare ett år fram till september 2021. Under året har gruppen haft virtuella möten varannan månad för att utbyta väsentliga erfarenheter kring hanteringen av pandemin.

Efter en internationell granskning av det svenska systemet för tillsyn och reglering av den kärntekniska verksamheten fick SSM flera rekommendationer som rörde våra föreskrifter. Bland annat framkom att föreskrifterna för kärnkraftverken kunde behöva moderniseras och göras mer fullständiga. SSM har valt att inte bara se över föreskrifterna utifrån de rekommendationer vi fått utan också att sammanföra föreskrifterna enligt strålskyddslagen respektive kärntekniklagen. Efter ett omfattande myndighetsövergripande arbete skickade vi i november ut nya föreskrifter om konstruktion, analys och drift av kärnkraftsreaktorer för synpunkter på en bred remiss.

SSM beslutade 2014 att tillståndshavarna av kärnkraftsreaktorer senast till den 31 december 2020 ska ha infört och tagit i drift ett system för oberoende härdkylning (OBH). Detta är ett robust och oberoende system för inpumpning av vatten för kylning av reaktorhärden som ska kunna hantera betydligt kraftigare väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar än nuvarande säkerhetssystem. Bakgrunden till kravet är bland annat erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi och de efterföljande stresstester som i EU:s regi utfördes på alla europeiska kärnkraftsreaktorer. Införandet av OBH är den största enskilda åtgärden i Sveriges nationella handlingsplan efter EU:s stresstester. Strålsäkerhetsmyndigheten har under året genomfört en omfattande granskning av de införda systemen, och bedömer att tillståndshavarna uppfyller de villkor för drift som myndigheten beslutade om 2014.

Vårt arbete med att stärka den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet fortsätter. Under året har vi rapporterat ett regeringsuppdrag där vi preciserade forskningsbehovet och även hur det ska finansieras. I rapporten bad vi bland annat om ett ökat forskningsanslag för att kunna finansiera 6 sårbara forskningsområden inom strålskydd och kärnteknik. Vi har också tagit fram en forskningsfinansieringspolicy som slår fast prioriteringar för vår forskningsfinansiering och – särskilt viktigt givet att vi finansierar forskning för cirka 80 miljoner kronor årligen – att vi ska leva upp till en god förvaltningskultur.

Vi har under 2020 fortsatt vårt arbete med att underlätta för våra verksamhetsutövare och tillståndshavare genom utveckling av e-tjänster. Under året har ytterligare funktioner byggts in i det digitala verktyg som används av de verksamhetsutövare som enligt strålskyddslagen är skyldiga att registrera utrustningar och verksamhet hos SSM. När verktyget är fullt utbyggt kommer tusentals verksamhetsutövare att kunna använda det i stället för att skicka in pappersblanketter till oss. Under året har också arbetet påbörjats med att utveckla en e-tjänst för de företag, myndigheter och organisationer som ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet enligt strålskyddslagen.

Under året har vårt arbete med Agenda 2030 fortsatt, både externt och internt. SSM ingår i GD-forum (svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030). Genom GD-forum vill vi visa på ansvar och ledarskap för att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Under året har vi i GD-forum bland annat samverkat med Regeringskansliet inför regeringens inriktningsproposition om implementeringen av Agenda 2030. Under året har samtliga medarbetare fått utbildning kring Agenda 2030, målen och Sveriges arbete med dessa. Vi har även under året genomfört huvuddelen av en hållbarhetsutredning som visar vilka delar i SSM:s verksamhet som är väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Utredningen lägger därmed en grund för myndighetens fortsatta hållbarhetsarbete. Utredningen beskriver bland annat översiktligt myndighetens befintliga hållbarhetsarbete och hur kopplingen ser ut mellan myndighetens verksamhet och de globala och nationella hållbarhetsmålen.

Jag har med glädje tagit del av riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2021 där SSM går stärkt in i det nya året. Vi får utökade resurser för det viktiga arbetet med det civila försvaret vilket innebär att vi kommer att kunna fullgöra vårt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vi har även fått medel för att hantera nya uppgifter under säkerhetsskyddslagen.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för det arbete och de insatser som utförts under året trots de särskilda utmaningar som pandemin inneburit för oss alla.

Nina Cromnier