2011:10 Strålsäkerhetsmyndighetens granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2010

Enligt förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen) ska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granska och utvärdera det program för forskning, utveckling och demonstration med mera (Fud-program) som reaktorinnehavarna enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) ska upprätta. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har tagit fram Fud-program 2010 (SKB, 2010) och i enlighet med kärnteknikförordningen lämnat det till myndigheten i september 2010.

SSM har granskat och utvärderat Fud-program 2010 i fråga om planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, redovisade forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvaringsmetoder, och de åtgärder som avses bli vidtagna (26 § kärnteknikförordningen). Denna rapport redogör för resultaten av granskningen och utvärderingen. För att inhämta synpunkter har SSM skickat Fud-program 2010 på en bred remiss till ca 70 organisationer.

Rapporten finns även på engelska:
2011:10e Review and evaluation of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s RD&D Programme 2010. Statement to the Government and summary of the review report