2011:15 Beräkning av merkostnader 2011 för rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter

Denna rapport beskriver SSM:s beräkningar av framtida merkostnader inför avgiftsförslaget för 2012-2014. Beräkningen görs i enlighet med finansieringslagen och avser samtliga merkostnader fram till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftverken är slutligt förvarade.

Enligt nuvarande beräkningar antas detta ske 2069. Uppskattningen över så lång tid innebär en stor osäkerhet och SSM använder, i likhet med SKB, den successiva kalkylmetoden för att uppskatta ett förväntat värde och skattningens osäkerhet.

Som utgångspunkt för analysen har SSM gjort uppskattningar på de framtida kostnaderna uppdelade efter punkterna i 2 § finansieringslagen. Uppskattningarna gjordes efter diskussioner inom den egna organisationen samt med representanter för berörda externa organisationer. Givet en total årskostnad per arbetare på 1,24 miljoner kronor gav dessa uppskattningar en total kostnad på drygt 2,7 miljarder kronor. Det ska poängteras att denna summa endast är en utgångspunkt för analysen och gäller under speciella omständigheter. Dessa omständigheter granskas kritiskt under analysen och rimlighetsbedömningar görs av en analysgrupp.