2012:29 Technical Note, Initial review of chemical and erosional processes within the buffer and backfill – Geochemical processes

De dokument i SR-Site som är relevanta till detta granskningsområde bedöms vara generellt i tillräckligt hög kvalitet för att utgöra underlagsmaterial för vidare granskning i huvudgranskningsfasen av SSM:s GLS- (granskning av långsiktig säkerhet) projekt. Behov av kompletterande information eller förtydliganden har dock identifierats inom flera specifika ämnen (Appendix 2). Några specifika granskningsfrågor har också rekommenderats till fördjupade granskning i huvudgranskningsfasen (Appendix 3).