2012:63 Technical Note, Review of Radionuclide Sorption on Bentonite and Forsmark Bedrock Material

Denna rapport granskar sorption-data för bentonit och berg vilka har använts i säkerhetsanalysen SR-Site. Det kan konstateras att härledningen av Kd-värden har gjorts på ett systematiskt sätt och att presentationen av resultat är uttömmande. Kontroller visar att härledning och överföring av resultat kan betraktas som spårbar. Det finns dock vissa angelägenheter som behöver särskilt beaktas, till exempel de som kopplar till intervallet av betingelser som använts i experimenten, kontroll av pH-värden under experimenten samt det faktum att data delvis baserats på kemiska analogier.

De härledda Kd-värdena måste generellt betraktas som låga, och detta kan resultera i en ”sammansatt försiktighet”. Variabilitet och osäkerhet har inkorporerats i härledda parameterfördelningar, men det finns lite användning av kemisk modellering eller expert bedömningar för att underbygga detta. De härledda sorptionsparametrarna för bentonitlera är omfattande men detta arbete behöver uppdateras för att kunna beakta nya experimentella data som publicerats efter år 2004, liksom uppdateringar av termodynamiska databaser.

Dessutom har ingen hänsyn tagits till den geokemiska utvecklingen av bentonit och hur detta kan påverka sorption av radionuklider. Till sist, det finns inga omfattande känslighetsanalyser som kan illusterara betydelsen av val av Kd-värden i relation till sönderfallskedjor och kombinationer av närområdes- och bergparametrar.