2013:17 Kartläggning av transportflödet samt doser till personal och allmänhet vid transport av radioaktiva ämnen i Sverige

Resultat från studien visar att under år 2007 transporterades mer än 13775 kollin med icke kärnkraftsanknutna radioaktiva ämnen på de svenska vägarna. Knappt hälften av dessa kollin utgörs av s.k. undantagna kollin (UN 2908, 2909, 2910 och 2911) innehållande mycket små mängder radioaktiva ämnen. Resterande kollin består i huvudsak av kollin av typ A (med ett litet inslag av kollin av industrityp). Det finns även ett fåtal kollin av typ B (< 0,5 % av totala antalet kollin), som till övervägande del är radiograferingsutrustning.

Antal kollin som transporteras och kollits transportindex (TI), i de flesta fall motsvarande den högsta dosraten på 1 m från kollits yta, är av stor betydelse för att få en uppfattning om vilka transporter som bidrar med högst dos till personal, men även andra faktorer har visat sig ha betydelse. Summan av produkterna av TI och körsträcka (km) för samtliga kollin vid en viss typ av transport bedömdes kunna ge ett bättre underlag för riskbedömning.