2013:26 Degradering av berg, förstärkningar och injektering i tunnlar

Befintliga och planerade slutförvarsanläggningar för radioaktivt avfall kräver särskilda kunskaper för dess projektering och för att följa upp dess utveckling under drift samt efter förslutning. Kunskaper behövs för att välja anläggningens utformning, passande material, underhåll samt förslutningsmetoder. De långa drifttiderna för slutförvarsanläggningarna ställer också krav på uppföljning av materialdegradering och åldring i undermark- samt marin miljö.

Syftet med detta uppdrag är att kombinera konsultens egna erfarenheter med resultaten från besiktningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s anläggningar (SKB) samt Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av dessa. Kunskap om degraderingsmekanismer och de associerade undermarkmiljöerna är ett viktigt verktyg för SSM:s fortsatta tillsyn av undermarksanläggningar med långa drifttider samt för granskning av drift- och långsiktig säkerhet för SKB:s planerade anläggningar i Forsmark.

I berganläggningarna SFR och Clab uppstår med tiden miljörelaterade processer och skador på betong, sprutbetong, injektering och stål. Skadorna beror väsentligen på vatteninläckage i bergrummen vilket börjar direkt efter utsprängning. Inläckaget kan leda till olika grader av degradering av berg, injekteringar och bergförstärkningar. Rinnande vatten kan bidra till urlakning och erosion av cementbruk i injekteringshål och sprutbetong. Den alkaliska miljön i cementbruket för ingjutna bergbultar är gynnsam. Risken för korrosion av bultar är därför generellt liten förutom för bultändarna nära bergytan. I SFR och Clab förstärks skyddet genom att sprutbetongen täcker bultändarna.