2014:55 Technical Note, Further Reproduction of SKB’s Calculation Cases and Independent

Som en del av säkerhetsanalysen SR-Site presenterar SKB modellresultat som illustrerar kapseln och buffertens säkerhetsfunktioner. I var och en av de fem beräkningsfallen är delar av kapsel och/eller buffert frånvarande i modellen av slutförvarssystemet. Modellresultaten jämförs inte med säkerhetskriterier eftersom beräkningsfallen innehåller extremt konservativa antaganden.

Inom detta uppdrag har en oberoende reproducering gjorts av SKB:s beräkningsfall och resultaten har granskats, för att ge SSM ett oberoende perspektiv på den roll som barriärerna i närområdet kan tillhandahålla för säkerheten. Analysen innebar användning av SKB:s underlag för att återskapa radionuklidtransportmodellerna med en annan datorkod; AMBER. En betydande del av tolkning och anpassning behövde göras för att uppnå detta, både för att klargöra aspekter av SKB:s modeller och för att bestämma den bästa metoden för att reproducera dem.

Jämförelsen mellan beräkningsresultat från AMBER och från SKB:s modeller begränsades av det lilla urval av resultat som SKB presenterar för de aktuella fallen. Men AMBER gav ändå resultat som överensstämde väl med SKB:s beräkningar, oftast med en faktor inom intervallet 2-5