2015:31 Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Nationell plan

Den nationella planen beskriver övergripande de svenska principerna (handlingslinjerna), det organisatoriska och legala ramverket samt de strategier (nationella system och program) som styr det ansvarsfulla och säkra omhändertagandet av samtliga typer av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i dag och i framtiden.