2015:34 Inventering av oförstörande provningsmetoder för undersökning av infästningar

Bakgrund

I de Svenska kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar finns ett stort antal fästplattor i betong, ingjutna alternativt eftermonterade. Fästplattornas uppgift är att förankra säkerhetsrelaterade system och det är därför av stor vikt att dess integritet är bibehållen under dess livslängd. Fästplattan består av en förankringsplatta med tillhörande betonginfästning. I vissa fall kan betonginfästningens status vara osäker, eller helt okänd med avseende på dess längd, spänningsnivå, om den sitter löst mm. Forskningsarbetet har finansierats av SSM.

Syfte

Syftet med projektet är att inventera, beskriva och värdera möjliga oförstörande provningsmetoder (OFP-metoder), med inriktning på metoder som kan användas för att fastställa statusen på betonginfästningar.

Resultat

Rapporten visar på att det idag inte finns någon generell metod för mätning av betonginfästningens integritetsstyrande parametrar men det finns potential att utveckla OFP-metoder för bestämning av dess längd, inspänningskraft, geometri och eventuella sprickor.