2015:39 Technical Note, Granskning av KBS-3 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) ansökte 2011 om svenska regeringens tillstånd för en föreslagen lösning, här benämnd KBS-3, för slutförvaring av använt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk och en del mindre kvantiteter av annat fissilt material. SKB har senare tagit fram uppdaterad och tilläggsdokumentation för att ytterligare ge stöd för (nukleär) kriticitetssäkerhet och för att bemöta specifika krav från Strålskyddsmyndigheten (SSM).

Denna Technical Note innehåller resultat från en nyligen genomförd granskning av SKB:s metoder, tillämpning av dessa metoder samt av SKB:s slutsatser. Granskningen delas i en mer fokuserad bedömning av den befintliga fristående förvaringsanläggningen Clab och en mer generell bedömning av inkapslingsanläggningen som planeras i anslutning till Clab liksom av slutföringsplats före och efter förslutning.