2015:48 Technical Note, Supplementary review of SKB’s further RFI response

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om uppförande, innehav och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle och av en inkapslingsanläggning. Som en del i granskningen ger SSM konsulter uppdrag för att inhämta information och göra expertbedömningar i avgränsade frågor. I SSM:s Technical note-serie rapporteras resultaten från dessa konsultuppdrag.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att granska SKB:s svar på den kompletterande information som begärts av SSM om härledning av flödesrelaterade parametrar. Parametrarna härleds från ythydrologisk modellering och används i radionuklidtransport- och dosberäkningsmodellerna.

Författarens sammanfattning

Som en del i SSM:s granskningsprocess för SKB:s ansökan om licens för att bygga ett djupt geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark (SR-Site) har SSM begärt ytterligare information (”requests for further information”, RFI) av SKB. Denna kompletterande rapport behandlar SKB:s slutliga svar på RFI om modelleringsfrågor av radio-nuklidtransport i biosfären som SSM fick i juni 2015.