2015:49 Technical Note, Independent Modelling of Engineered Barrier Evolution and Coupled THMC: Canister Corrosion Calculations in SR-Site

Projektets syfte

Projektet syftar till att granska olika beräkningsfall för korrosion av kopparkapseln som rapporterats i SKB TR-10-66 och som sammanfattas i SKB TR-11-01. Arbetet omfattar en analys av beräkningsfall relaterade till korrosionshastigheten för intakt buffert, delvis eroderad buffert och för advektiva förhållanden i bufferten. Målsättningen är att reproducera alla eller delar av SKB:s korrosionsberäkningsfall. Tillämpningen av SKB: s bufferterosionsmodell för att uppskatta erosionstider som används i korrosionsberäkningarna undersöks med hjälp av hydrologiska simuleringsresultat. Därutöver är syftet att specificera och analysera kompletterande beräkningsfall för att utforska effekten av olika konceptuella eller data osäkerheter som identifierats vid granskningen av SKB modelleringsarbete.

Författarens sammanfattning

Föremål för denna rapport är olika beräkningsfall för korrosion av kopparkapseln som rapporteras i SKB TR-10-66 och som sammanfattas i SKB TR-11-01. Den här rapporten

  • presenterar en oberoende granskning av beräkningsfall som definieras av SKB för att bedöma korrosion av kopparkapslarna som ska placeras i förvaret
  • beskriver beräkningar som syftar till att återskapa delar av SKB:s korrosionsberäkningsfall
  • tillämpar SKB:s modell för erosion av bentonitbufferten för att uppskatta erosionstiden som tillämpas i korrosionsberäkningarna
  • specificerar och analyser ytterligare beräkningsfall för att utforska inver kan av konceptuella och data osäkerheter som identifierats vid granskningen av SKB modelleringsarbete
  • försöker att självständigt implementera den detaljerade erosionsmodellen som presenteras i SKB TR-10-64 och som ligger till grund för det förenklade erosionsmodellen som används i beräkningarna i SKB TR-10-66
  • försöker att verifiera resultaten av antalet eroderade och fallerade deponeringspositioner i SKB:s probabilistiska analys som presenteras i SKB TR-11 01 figur 12-4 och SKB TR-10-50 tabell 4-3.