2017:17 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för granskning och utvärdering enligt 12 § lagen 1984:3) om kärnteknisk verksamhet kärntekniklagen).

SSM föreslår att regeringen beslutar att reaktorinnehavarna genom SKB:s redovisning har fullgjort sina skyldigheter enligt 12 § kärntekniklagen.

SSM föreslår vidare att regeringen uppmanar reaktorinnehavarna och SKB att beakta de bedömningar och synpunkter som i övrigt förs fram i myndighetens granskningsrapport.