2018:02 Sammanfattning

Beredning inför regeringens prövning
Slutförvaring av använt kärnbränsle

Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in två ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om att dels få uppföra och driva en inkapslingsanläggning i anslutning till det befintliga mellanlagret för det använda kärnbränslet, Clab, (tillsammans benämnt Clink) i Oskarshamns kommun och dels ett slutförvar för det använda kärnbränslet i Forsmark i Östhammars kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är beredande myndighet inför regeringens beslut rörande tillstånd enligt kärntekniklagen och ska efter granskningen lämna över ansökningarna, med eget yttrande, till regeringen.

SKB:s ansökningar är omfattande och berör komplexa frågeställningar. SSM har valt att dela upp granskningen av ansökningarna i fyra delar som resulterat i varsin granskningsrapport. Rapporterna hanterar Clink-ansökan, frågor kopplade till uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, den långsiktiga strålsäkerheten efter förslutning av slutförvaret respektive systemövergripande frågor.

Den här rapporten ger en sammanställning av resultat från SSM:s granskningsrapporter. Rapporten har tagits fram som på ett mer övergripande sätt presenterar hela granskningen med syftet att göra myndighetens slutsatser och bedömningar mer lättillgängliga för en bredare publik. Den ingår som ett sammanfattande underlag i SSM:s yttrande till regeringen över SKB:s ansökningar.

Övriga rapporter från SSM:s beredningsarbete som överlämnas till regeringen är:

  • SSM2015-279-21. Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink).
  • SSM2011-1135-19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen.
  • SSM2011-1135-17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning.
  • SSM2011-1135-18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor.
  • SSM2011-1135-21. SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.