2018:03 Remissammanställning

Beredning inför regeringens prövning
Slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in två ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om att dels få uppföra och driva en inkapslingsanläggning i anslutning till det befintliga mellanlagret för det använda kärnbränslet, Clab, (tillsammans benämnt Clink) i Oskarshamns kommun och dels ett slutförvar för det använda kärnbränslet i Forsmark i Östhammars kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är beredande myndighet inför regeringens beslut rörande tillstånd enligt kärntekniklagen och ska efter granskningen lämna över ansökningarna, med eget yttrande, till regeringen.

SKB:s ansökningar är omfattande och berör komplexa frågeställningar. SSM har valt att dela upp granskningen av ansökningarna i fyra delar som resulterat i varsin granskningsrapport. Rapporterna hanterar Clink-ansökan, frågor kopplade till uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, den långsiktiga strålsäkerheten efter förslutning av slutförvaret respektive systemövergripande frågor.

Den här rapporten ger en sammanställning av synpunkter på SKB:s ansökningar som inkommit till SSM inom ramen för myndighetens remissförfarande. Rapporten innefattar även svar som anger hur remissynpunkter har beaktats av SSM i sin granskning av ansökningarna.

Övriga rapporter från SSM:s beredningsarbete som överlämnas till regeringen är:

  • SSM2015-279-21. Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink).
  • SSM2011-1135-19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen.
  • SSM2011-1135-17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning.
  • SSM2011-1135-18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor.
  • SSM2011-1135-20. Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.