2019:18 Granskningsrapport – Utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få utöka verksamheten vidbefintlig anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark (SFR). Syftet med SKB:s ansökan är att etablera ytterligare slutförvaringskapacitet för att kunna hantera och slutförvara låg- och medelaktivt avfall från rivning av anläggningar där den kärntekniska verksamheten upphört.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är beredande myndighet inför regeringens beslut om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) för att utöka verksamheten vid det befintliga förvaret. Myndigheten redovisar i denna rapport hur SSM granskat och värderat SKB:s ansökansunderlag, tillsammans med de bedömningar som ligger till grund för SSM:s ställningstagande till SKB:s ansökan i myndighetens yttrande till regeringen.