2005:44 Urananrikning med gascentrifugering

Den nu resulterande rapporten berör kortfattat teorin och några generella principer för gascentrifugering, vilken utrustning som kan komma ifråga, indikatorer på anrikning med gascentrifugering, mm. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer. Detta för att inte sprida information som kan vara känslig ur kommersiell eller ickespridningssynpunkt. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SKI fått ökad insikt i processerna genom litteraturstudier och besök på en gascentrifugeringsanläggning.

Det genomförda arbetet visar att SKI:s mål att ha tillgång till aktuell kompetens inom gascentrifugering har uppnåtts. Det finns flera andra områden som skulle kunna ingå i en framtida studie. SKI ämnar därför låta FOI fortsätta studier i kompetenshöjande syfte inom de områden av kärnbränslecykeln som SKI bedömer vara mest angelägna. . FOI har i ett tidigare projekt studerat tungvattenproduktion (SKI Report 2003:15). Dessutom har SKI genomfört en separat studie av grafit ur exportkontrollsynpunkt (SKI:Report 2004:44).