2013:02 Forskningsreaktorer - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några olika typer av forskningsreaktorer liksom några av deras viktigaste användningsområden. Dessutom berörs reaktorernas användbarhet för plutoniumproduktion samt några indikationer på reaktordrift. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer för att inte sprida information som kan vara känslig. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SSM fått ökad insikt i processerna genom bl.a. litteraturstudier.

Forskningsreaktorer som syftar till att utveckla nya reaktorkoncept, s.k. Generation IV, t.ex. blykylda forskningsreaktorer, omfattas inte av denna studie. Generation IV-reaktorer kommer att översiktligt belysas i en kommande SSM-rapport ”Fjärde generationens reaktorer – en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll”.