2013:18 Fjärde generationens reaktorer – en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

Sverige har en exportlagstiftning som kontrollerar utförsel av speciellt känslig utrustning som kan tänkas komma till användning för bl.a. tillverkning av kärnvapen. Syftet är att förhindra att någon stat eller organisation införskaffar sådana vapen. Utrustningen det är frågan om har ofta en legitim användning i civil industri men kan ha vissa speciella egenskaper som även gör den användbar för kärnvapenframställning. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som handlägger ärenden som rör export av kärnämne och kärnteknisk utrustning. Det är viktigt att myndigheten har tillräcklig och aktuell kunskap i ämnet för att korrekt kunna bedöma inkomna export­ansök­ningar. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har tidigare studerat andra områden inom kärnbränslecykeln på uppdrag av SSM, varav de senaste berör forskningsreaktorer (SSM rapport 2013:2) och acceleratordrivna subkritiska system (SSM rapport 2013:3) med fokus på icke-spridning och exportkontroll.

Den nu resulterande rapporten berör några olika typer av Generation IV-reaktorer och några av deras eventuella för- och nackdelar ur ett spridnings- och exportkontrollhänseende belyses. Dessutom berörs reaktorernas användbarhet för plutoniumproduktion och utbränningsstudier på fyra av reaktortyperna har genomförts.