2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll

Rapporten beskriver principerna för upparbetning samt egenskaperna hos utbränt kärnbränsle där sammansättningen hos det i reaktorn bildade plutoniumet är av avgörande betydelse för kärnvapenframställning till skillnad från civil upparbetning. Rapporten går igenom ett antal upparbetningsmetoder, både äldre metoder samt nya, ännu icke etablerade metoder. Rapporten beskriver även utrustning och kemikalier av relevans för upparbetning.

Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer för att inte sprida information som kan vara känslig. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SSM fått ökad insikt i processerna genom bl.a. litteraturstudier.