2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

SSM perspektiv

Bakgrund

Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport SSI 2006:03). I undersökningen identiferades fyra olika tekniker; akustomagnetiska (AM), elektromagnetiska (EM), radiofrekventa (RF) och ett system baserat på radiofrekvent identifering (RFID). Mätningarna visade att myndighetens referensvärde överskreds för alla uppmätta elektromagnetiska och för de festa akustomagnetiska larmbågarna. Leverantörerna av dessa system har dock med beräkningar styrkt att de grundläggande begränsningarna inte överskrids vid avstånd större än 20 cm. De radiofrekventa larmbågarna gav en magnetfältsexponering som låg under referensvärdet. För RFID-systemet överskreds inte referensvärdet under kortvarig exponering.

En del modeller hade inte täckta sidor vilket gjorde det möjligt för barn att klättra på larmbågarna eller sticka in huvudet i de öppna magnetfältsgenererande spolarna. Myndigheten gav därför rekommendationer om att inte utforma larmbågar på ett klättervänligt sätt och att placera larmbågarna så att de kan passeras utan dröjsmål och inte vara en plats där kunderna uppehåller sig.

Den här kartläggningen är en uppföljning för att utvärdera nuvarande status, identifera eventuella förändringar samt undersöka trender inom området via omvärldsanalys.

Resultat och relevans

I studien besöktes 212 butiker och tre bibliotek i Stockholmsområdet. Ett viktigt resultat var att inga system baserade på EM-teknologin hittades. EM-system, som tidigare huvudsakligen fanns på bibliotek, verkar ha ersatts av RFID-system, vilket innebär lägre magnetfältsexponering för personer som passerar larmbågarna.
Omvärldsanalysen visar att RF- och RFID-systemen blir allt vanligare även i andra länder vilket är positivt ur ett strålskyddsperspektiv.

En annan slutsats som bidrar till att magnetfältsexponeringen från larmbågar kan förväntas vara lägre idag jämfört med när den förra kartläggningen genomfördes för 15 år sedan är att larmbågar med täckta sidor nu är betydligt vanligare än modeller med öppna spolar.

Behov av vidare forskning

Studien omfattar endast butiker och bibliotek i Stockholmsområdet. Det skulle därför vara intressant att utöka studien till att även inkludera andra orter i landet. På så sätt skulle regionala skillnader kunna undersökas. De stora butikskedjorna förväntas använda samma larmbågssystem över hela landet vilket gör att kartläggningen i Stockholmsområdet till stor del är representativ för resten av landet men det fnns osäkerheter i larmbågstyp när det gäller företag med enstaka butiker.

I den här studien gjordes inga magnetfältsmätningar. I framtida kartläggningar skulle det vara värdefullt om magnetfältsmätningar återupptas för att undersöka om dagens AM- och RF-system ger motsvarande magnetfält som för 15 år sedan.